You are here

બી.એ. સેમેસ્ટર-5 પ્રોજેક્ટ કાર્ય આંતરિક પરીક્ષા -2020

બાજુમાં આપેલ  સૂચના અનુસાર દરેક વિદ્યાર્થીએ તા.02/11/2020 થી તા. 06/11/2020 સુધીમાં આ પેપર લખીને કોલેજમાં જમા કરાવવા ના રહેશે. 

All rights reserved to Smt.P.R.PATEL ARTS COLLEGE, PALASAR, 2016